Terma Servis

 
Terma Servis OmmerAircond
Sekiranya anda memerlukan lebih banyak maklumat atau mempunyai sebarang soalan mengenai Syarat Perkhidmatan kami, sila hubungi kami atau melalui e-mel .
Pengenalan
Terma dan syarat ini mengawal penggunaan laman web ini; dengan menggunakan laman web ini, anda menerima terma dan syarat ini dengan penuh . Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini. Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun (lapan belas) untuk menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini dan dengan bersetuju dengan terma dan syarat ini, you warrant and represent that you are at least 18 years of age.Anda harus memberi Jaminan dan mewakili bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
Lesen untuk menggunakan laman web ini
Melainkan dinyatakan sebaliknya, https://ommeraircond.com/ dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek yang diterbitkan di laman web ini dan bahan yang digunakan https://ommeraircond.com/Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelektual ini dikhaskan. Anda mungkin melihat, muat turun untuk tujuan caching sahaja, dan cetak halaman, fail atau kandungan lain dari tapak web untuk kegunaan peribadi anda, tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini. Anda tidak boleh: • menerbitkan semula bahan dari laman web ini tanpa media cetak atau dokumen atau dokumen (termasuk republikasi di laman web lain) • menjual, menyewa atau bahan sub-lesen dari laman web • menunjukkan apa-apa bahan dari laman web di khalayak ramai • memproduksikan , menduplikasi, menyalin atau mengeksploitasi bahan di laman web ini untuk tujuan komersial • mengedit atau mengubah apa-apa bahan di laman web • mengagihkan semula bahan dari laman web ini - kecuali kandungan khusus dan secara nyata disediakan untuk pengagihan semula • menerbitkan semula atau mengeluarkan semula mana-mana bahagian laman web ini melalui penggunaan iframes atau screenscraper. Di mana kandungan khusus disediakan untuk pengagihan semula, ia hanya boleh disebarkan semula di dalam organisasi anda.
Penggunaan yang boleh diterima
Anda tidak boleh menggunakan laman web ini yang boleh menyebabkan mana-mana kerosakan laman web atau kecacatan ketersediaan atau kebolehaksesan https://ommeraircond.com/ atau dengan apa cara yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya. Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menyalin, menyimpan, menyiarkan, menghantar, menghantar, menggunakan, menyiarkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang mengandungi (atau dikaitkan dengan) sebarang spyware, virus komputer, kuda Trojan, cacing, logger keystroke, rootkit atau lain-lain perisian komputer yang berbahaya. Anda tidak boleh menjalankan apa-apa aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik berhubung dengan laman web ini tanpa https://ommeraircond.com/ ini termasuk • mengikis • perlombongan data • pengekstrakan data • penuaian data • 'framing' (iframes) • Artikel 'Spinning' Anda tidak boleh menggunakan laman web ini atau mana-mana bahagiannya untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersial yang tidak diminta.Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa keizinan bertulis daripada https://ommeraircond.com/.
Akses terhad
Akses di kawasan tertentu di laman web ini adalah terhad.https://ommeraircond.com/berhak untuk menyekat akses ke kawasan tertentu laman web ini, atau mengikut budi bicara kami, seluruh laman web ini. https://ommeraircond.com/ boleh mengubah atau mengubah suai dasar ini tanpa notis. Jika https://ommeraircond.com/ Disediakan untuk anda dengan ID pengguna dan kata laluan untuk membolehkan anda mengakses kawasan terhad laman web ini atau kandungan atau perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan disimpan dengan baik.Anda sendiri bertanggungjawab untuk kata laluan dan keselamatan ID pengguna anda. https://ommeraircond.com/ boleh melumpuhkan ID pengguna dan kata laluan anda di https://ommeraircond.com/ budi bicara tanpa notis atau penjelasan.
Kandungan pengguna
Dalam terma dan syarat ini, "kandungan pengguna anda" bermaksud bahan (termasuk tanpa batasan teks, imej, bahan audio, bahan video dan bahan audio-visual) yang anda serahkan ke laman web ini, untuk tujuan apa pun.Anda memberikan kepada https://ommeraircond.com/ lesen tanpa royalti di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, tanpa royalti untuk menggunakan, membiak, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan kandungan pengguna anda dalam mana-mana media yang ada atau yang akan datang. Anda juga memberi https://ommeraircond.com/ hak untuk sub-lesen hak-hak ini, dan hak untuk membawa tindakan untuk pelanggaran hak-hak ini. Kandungan pengguna anda tidak boleh menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, tidak boleh melanggar hak undang-undang pihak ketiga dan tidak boleh menimbulkan tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau https://ommeraircond.com/ atau third party(dalam setiap kes di bawah mana-mana undang-undang yang berkenaan). Anda tidak boleh menyerahkan apa-apa kandungan pengguna ke laman web yang telah atau pernah menjadi subjek sebarang prosiding undang-undang yang terancam atau sebenar atau aduan yang serupa. https://ommeraircond.com/ berhak untuk menyunting atau mengalihkan apa-apa bahan yang dihantar ke laman web ini, atau disimpan di pelayan https://ommeraircond.com/ atau dihoskan atau diterbitkan di laman web ini. https://ommeraircond.com/ hak di bawah terma dan syarat berkaitan dengan kandungan pengguna, https://ommeraircond.com/ tidak bertanggungjawab untuk memantau penyerahan kandungan tersebut kepada, atau penyebaran kandungan tersebut pada, laman web ini.
Tiada Jaminan
Laman web ini disediakan“seperti itu” tanpa apa-apa representasi atau jaminan . https://ommeraircond.com/ tidak membuat representasi atau jaminan berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di laman web ini. Tanpa menjejaskan keluasan perenggan yang terdahulu, https://ommeraircond.com/ tidak menjamin bahawa:• laman web ini akan sentiasa tersedia, atau boleh didapati di semua; atau • maklumat di laman web ini lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan. Jika anda memerlukan nasihat berhubung dengan apa-apa perkara undang-undang, kewangan atau perubatan anda harus merujuk kepada profesional yang sesuai.
Had tanggungan
https://ommeraircond.com/tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang torts atau sebaliknya)berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau sebaliknya berkaitan dengan, laman web ini:• sejauh mana laman web itu disediakan secara percuma, untuk sebarang kehilangan langsung; • untuk sebarang kerugian tidak langsung, khas atau turutan; atau • untuk sebarang kerugian perniagaan, kehilangan pendapatan, pendapatan, keuntungan atau jangkaan penjimatan, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau muhibah, atau kehilangan atau rasuah maklumat atau data. Had liabiliti ini dikenakan walaupun https://ommeraircond.com/telah dinasihatkan dengan jelas tentang potensi kerugian.
Pengecualian
Tiada disclaimer laman web ini yang akan mengecualikan atau mengehadkan apa-apa waranti yang tersirat oleh undang-undang yang menyalahi undang-undang untuk dikecualikan atau dihadkan; an tiada apa pun dalam disclaimer laman web ini akan mengecualikan atau membatasi liabiliti Ommer Air Conditioner Engineering berkenaan dengan mana-mana:• kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian https://ommeraircond.com/ atau ejennya, pekerja atau pemegang saham / pemiliknya; • penipuan atau penipuan palsu di bahagian https://ommeraircond.com/ atau • perkara yang akan menjadi haram atau menyalahi undang-undang https://ommeraircond.com/ untuk mengecualikan atau mengehadkan, atau untuk mencuba atau berniat untuk mengecualikan atau mengehadkan, liabilitinya.
Kewajaran
Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan batasan liabiliti yang ditetapkan dalam disclaimer laman web ini adalah munasabah.Sekiranya anda tidak fikir ia munasabah, anda tidak harus menggunakan laman web ini.
Pihak lain
Anda menerima , sebagai entiti terhad liabiliti ,https://ommeraircond.com/mempunyai kepentingan untuk menghadkan liabiliti peribadi pegawai dan pekerjanya.Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa apa-apa tuntutan secara peribadi terhadapnya https://ommeraircond.com/s pegawai atau pekerja berkenaan dengan apa-apa kerugian yang anda alami berkaitan dengan laman web. Tanpa prejudis,anda bersetuju bahawa batasan jaminan dan liabiliti yang dinyatakan dalam disclaimer laman web ini akan dilindungi https://ommeraircond.com/ pegawai, pekerja, ejen, anak syarikat, pengganti, penerima dan serta subkontraktor https://ommeraircond.com/
Peruntukan tidak boleh dikuatkuasakan
sebarang peruntukan penafian laman web ini adalah, didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, yang tidak akan menjejaskan pengawalan ketentuan lain dari penafian laman web ini.
Pampasan
Anda dengan ini menanggung rugi https://ommeraircond.com/ dan berjanji untuk memastikan https://ommeraircond.com/ menanggung rugi terhadap apa-apa kerugian, ganti rugi, kos, liabiliti dan perbelanjaan(termasuk tanpa batasan perbelanjaan undang-undang dan apa-apa amaun yang dibayar oleh https://ommeraircond.com/ kepada pihak ketiga dalam penyelesaian tuntutan atau pertikaian atas nasihat dari https://ommeraircond.com/ (penasihat undang-undang) yang ditanggung atau dialami oleh https://ommeraircond.com/ yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda tentang sebarang peruntukan terma dan syarat ini, atau timbul daripada sebarang tuntutan bahawa anda telah melanggar mana-mana ketentuan terma dan syarat ini.
Pelanggaran terma dan syarat ini
Tanpa menjejaskan https://ommeraircond.com/ hak lain di bawah terma dan syarat ini, jika anda melanggar terma dan syarat ini dengan apa-apa cara, https://ommeraircond.com/ boleh mengambil tindakan sedemikian https://ommeraircond.com/ menganggap wajar untuk menangani pelanggaran itu, termasuk menangguhkan akses anda ke laman web, melarang anda mengakses laman web,menyekat komputer menggunakan alamat IP anda daripada mengakses laman web, menghubungi penyedia perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menyekat akses anda ke laman web dan / atau membawa prosiding mahkamah terhadap anda.
Variasi
https://ommeraircond.com/ boleh menyemak semula terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang disemak akan diguna pakai untuk penggunaan laman web ini dari tarikh penerbitan terma dan syarat yang disemak di laman web ini. Sila semak laman ini dengan kerap untuk memastikan anda sudah biasa dengan versi semasa.
Tugasan
https://ommeraircond.com/ boleh dipindahkan, subkontrak atau sebaliknya berurusan dengan https://ommeraircond.com/hak dan kewajipan di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapatkan persetujuan anda. Anda tidak boleh memindahkan, subkontrak atau sebaliknya menguruskan hak dan kewajipan anda di bawah terma dan syarat ini.
Severability
Jika peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa lain untuk menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain akan terus berkuatkuasa.Sekiranya mana-mana peruntukan yang menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan akan sah atau boleh dikuatkuasakan sekiranya sebahagiannya dipadam, bahagian itu akan dianggap dipadamkan, dan selebihnya peruntukan akan terus berkuatkuasa.
Keseluruhan Perjanjian
Terma dan syarat ini, juga dengan https://ommeraircond.com/ Dasar Privasi merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan https://ommeraircond.com/ yang berhubung dengan penggunaan laman web ini menggantikan semua perjanjian sebelumnya berkenaan dengan penggunaan laman web ini.
Tempah Sekarang
Open chat